Algemene voorwaarden Papier is passé

0.Definities:

In deze Algemene Voorwaarden van Papier is passé hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Deelnemer:persoon werkzaam binnen de organisatie van een Opdrachtgever en die gebruikmaakt van onze Dienstverlening. (De Deelnemer die via onze e-learningomgeving een workshop volgt, ontvangt een persoonlijk Inlogaccount om van deze dienst gebruik te maken.)
Dienstverlening:(of ‘Diensten’) alle door of namens Papier is passé te leveren diensten, zoals het schrijven van teksten, het geven van adviezen en het verzorgen van workshops/trainingen, plus het leveren van online toegang tot de e-learningomgeving Mijn Papier is passé. Tot de Dienstverlening kan ook behoren het ontwikkelen en daarna ter beschikking stellen of verhuren/licentiëren van workshop-/trainingsmaterialen via het platform TextPro.nl.
E-learningomgeving:de online leeromgeving van Papier is passé (Mijn Papier is passé) waartoe een Deelnemer toegang heeft via zijn Inlogaccount.
Inlogaccount:uniek en met een wachtwoord beveiligd account per Deelnemer om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening.
Intellectueel Eigendom:verzamelnaam van alle niet-tastbare rechten (zoals merken en auteursrechten) op de Dienstverlening en op in verband daarmee ter beschikking gestelde informatie en materialen.
Offerte:iedere aanbieding door Papier is passé aan een Opdrachtgever voor het leveren van haar Dienstverlening.
Opdrachtbevestiging:de bevestiging van een Opdrachtgever aan Papier is passé om Diensten te verlenen.
Opdrachtgever:iedere rechtspersoon met wie Papier is passé een overeenkomst aangaat en/of is aangegaan voor het leveren van onze Dienstverlening.
Overeenkomst:iedere overeenkomst tussen Partijen voor het leveren van Dienstverlening. Eventuele bijlagen, documenten en addenda vallen ook onder de Overeenkomst.
Partijen/Partij:Opdrachtgever en/of Papier is passé.
Papier is passé:Papier is Passé, gevestigd in Hollandse Rading. (KvK-registratienummer: 30217445)
 1. Toepasselijkheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Dienstverlening van Papier is passé. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden afgesproken en gelden in dat geval alleen voor de specifieke Overeenkomst waarop de afgesproken afwijkingen betrekking hebben.

 2. Voorwaarden Dienstverlening
  1. Het gebruik van de Dienstverlening van Papier is passé is voor de Deelnemers (aan workshops/trainingen) alleen mogelijk als zij door de Opdrachtgever zijn aangemeld en door Papier is passé zijn geaccepteerd.
  2. Voor iedere Deelnemer die gebruikmaakt van de e-learningomgeving maakt Papier is passé een persoonlijk Inlogaccount.
  3. Elk Inlogaccount is persoonlijk en het delen daarvan is niet toegestaan.
  4. Als er sprake is van misbruik van Inlogaccounts of van overtreding van dit artikel 2, dan heeft Papier is passé het recht om de Dienstverlening op te schorten en zelfs om de Overeenkomst te ontbinden. Ook heeft Papier is passé het recht om daarnaast schadevergoeding te vorderen. Als de Overeenkomst wordt ontbonden of de Dienstverlening wordt opgeschort hebben de Opdrachtgever en de Deelnemers geen recht op enige compensatie.
  5. Papier is passé kan geen garanties geven voor de inhoud van de Dienstverlening of voor het behalen van een doelstelling van de Opdrachtgever. Ook kan de werking van de online leeromgeving op de (computer)systemen en netwerken van Opdrachtgever en de Deelnemers niet worden gegarandeerd.
  6. Papier is passé zal zich inspannen om de Dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Als er sprake is van onderbreking in de levering, dan heeft Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Daarbij mag de Opdrachtgever in dat geval haar betalingsverplichtingen aan Papier is passé niet verrekenen of opschorten.
  7. Papier is passé is gerechtigd om de Dienstverlening aan te passen om de kwaliteit te verbeteren. Ook dan heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie of compensatie.
  8. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem aangemelde Deelnemers zich houden aan de voorwaarden voor de Dienstverlening en aan het privacybeleid van Papier is passé.
 3. Dienstverlening
  1. De dienstverlening van Papier is passé kan zowel op urenbasis als tegen een vaste vergoeding of een vast tarief in rekening gebracht worden.
  2. Bij dienstverlening op urenbasis worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht.
  3. Als de dienstverlening door Papier is passé tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover van tevoren afspraken gemaakt.
  4. Voor de aanvang van de Dienstverlening dient de Opdrachtgever de Overeenkomst of de Orderbevestiging ondertekend te retourneren of op een andere manier de opdracht schriftelijk te bevestigen. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.
  5. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het gebruikelijke uurtarief van Papier is passé of de gebruikelijke tariefstelling.
  6. Papier is passé mag gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten afzonderlijk in rekening brengen. Op verzoek zal Papier is passé hierover schriftelijk verantwoording afleggen aan de Opdrachtgever.
 4. Verplichtingen van Partijen
  1. Papier is passé zal de Dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Als het nuttig is voor een goede uitvoering van de Dienstverlening, mag Papier is passé bepaalde werkzaamheden laten verrichten door andere partijen.
  3. De Opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de pres¬tatie van Papier is passé de noodzakelijke medewerking te verlenen.
  4. De Opdrachtgever zal alle gegevens die Papier is passé nodig heeft voor het uitvoeren van de Dienstverlening, tijdig aan Papier is passé verstrekken. Als de benodigde gegevens ontbreken, heeft Papier is passé het recht de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten. Ook kan Papier is passé de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Papier is passé is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan doordat Papier is passé is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. De Opdrachtgever bepaalt wie Inlogaccounts krijgt. In geval van uitdiensttreding van medewerkers van de Opdrachtgever (Deelnemers) wordt de toegang tot de Dienstverlening van Papier is passé afgesloten, bijvoorbeeld door het stopzetten van het Inlogaccount.
  7. De Opdrachtgever dient de Deelnemers te wijzen op het privacybeleid van Papier is passé en de overige afspraken, als die Deelnemers diensten afnemen van Papier is passé. (Elke e-learningworkshop is verder zo ingericht dat Deelnemers pas kunnen deelnemen na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid.)
  8. Opdrachtgever mag de door Papier is passé verstrekte gegevens en Dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) niet aan derden (anders dan Deelnemers) verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen of commercialiseren.
  9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Papier is passé verstrekte gegevens, het gebruik van de Dienstverlening en het vertrouwelijk houden van het inlogaccount daarvoor. Opdrachtgever mag de Dienstverlening alleen (laten) gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Betaling en vergoeding
  1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar IBAN NL28 RABO 0159 3788 93 op naam van Papier is passé in Hollandsche Rading, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in en is Papier is passé gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.
  2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Papier is passé worden gemaakt om nakoming van de verplichting van de Opdrachtgever te bewerk¬stelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom.
  3. Papier is passé kan de vergoeding(en), prijzen en tarieven jaarlijks indexeren volgens de CBS-dienstenprijsindex.
 6. Annulering
  1. De overeengekomen planning van workshops/trainingen zijn bindend voor de Opdrachtgever, maar planningen kunnen in overleg tot 3 weken voor de geplande datum indien mogelijk worden gewijzigd.
  2. Als de Opdrachtgever een overeenkomst of geplande sessie binnen 7 dagen vóór aanvang van de Dienstverlening annuleert, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van het overeengekomen bedrag. Bij annulering van de afspraak binnen 48 uur voor de geplande aanvang van de Dienstverlening is de Opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
  3. Naast de in rekening te brengen annuleringsvergoeding heeft Papier is passé het recht om de eventuele door Papier is passé gemaakte kosten en al aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 7. Klachtenregeling
  1. Als de Opdrachtgever niet tevreden is met de Dienstverlening of als er is sprake van een ander gebrek, dan dient een en ander zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen na constatering, aan Papier is passé kenbaar te worden gemaakt.
  2. Als de Opdrachtgever later dan binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn reclameert, verliest hij alle rechten en bevoegdheden die hem eerder vanwege het gebrek ten dienste stonden. Papier is passé moet immers de gelegenheid worden geboden om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
 8. Vertrouwelijkheid, Intellectuele eigendomsrechten.
  1. Beide Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst en de Dienstverlening van de andere Partij ontvangen.
  2. Van lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, als:
   1. de informatie al algemeen bekend was voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst;
   2. de informatie algemeen bekend wordt op een later moment, en dit niet de schuld is van de ontvangende Partij;
   3. voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen;
   4. die informatie op verzoek van een rechter of andere overheidsinstantie openbaar gemaakt moet worden.
  3. Alle rechten van Intellectueel Eigendom op de Dienstverlening, op de e-learningomgeving, op het platform TextPro.nl en op eventueel direct of indirect ter beschikking gestelde materialen en programmatuur berusten uitsluitend bij Papier is passé. Door deze Voorwaarden worden geen intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever overgedragen.
  4. De Opdrachtgever mag al hetgeen door Papier is passé aan hem ter beschikking is gesteld niet reproduceren, overdragen of op een andere manier gebruiken of aan anderen beschikbaar stellen. Daarvoor is vooraf schriftelijke toestemming van Papier is passé nodig.
  5. Papier is passé heeft het recht om eventuele door de Dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij zal Papier is passé vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever respecteren.
  6. Papier is passé garandeert dat het gebruik door de Opdrachtgever en door de Deelnemers van de Dienstverlening (inclusief TextPro.nl-licenties en cursusmateriaal) geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  7. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht, maar als de Overeenkomst tussen Partijen is geëindigd, of als een Deelnemer zijn deelname aan een workshop/training heeft afgerond, dan is voortgaand gebruik van de Dienstverlening door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer niet toegestaan. Papier is passé mag door het treffen van technische maatregelen de naleving van dit artikel borgen.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Papier is passé probeert met haar Dienstverlening zo goed mogelijk Opdrachtgevers c.q. Deelnemers in staat te stellen hun doelen te bereiken. Papier is passé kan evenwel niet garanderen dat die doelen daadwerkelijk bereikt worden en sluit aansprakelijkheid daarvoor uit.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Papier is passé voor iedere aanspraak of claim van alle derde partijen als die ontstaat door het gebruik van de Dienstverlening of als die op een andere manier daaruit voortkomt.
  3. Papier is passé sluit aansprakelijkheid uit voor alle gevolgen die uit de Dienstverlening kunnen voortvloeien. De Dienstverlening wordt “as is” ter beschikking gesteld.
  4. In geval van aansprakelijkheid van Papier is passé wegens opzet of bewuste roekeloosheid is Papier is passé slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever, als die uitsluitend het rechtstreekse gevolg is van de schuld van Papier is passé.
  5. Het bedrag waarvoor Papier is passé aansprakelijk is, kan nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de Opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden en betaalde nota’s.
 10. Bescherming Persoonsgegevens
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Papier is passé is het privacybeleid van toepassing. Van dit beleid is telkens de meest actuele versie geldig, die via de website www.papierispasse.nl te raadplegen is. Opdrachtgever c.q. Deelnemers verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden.
 11. Slotbepalingen
  Overmacht
  1. In aanvulling op de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Papier is passé geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Papier is passé opgeschort.
  3. Indien Papier is passé door overmacht wordt verhinderd om de Overeenkomst na te komen, kan zij deze overeenkomst zonder rechte¬lijke tussenkomst ontbinden zonder dat er enige verplichting tot betaling ontstaat van enige schadevergoeding, door Papier is passé. Papier is passé behoudt bij een overmachtsituatie wel haar overige toekomende rechten.
  4. De Opdrachtgever blijft verplicht om aan Papier is passé voor al geleverde diensten en investeringen de verschuldigde vergoedingen te voldoen.
  Overdraagbaarheid
  1. Papier is passé mag haar rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden en uit de Dienstverlening overdragen aan derden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden.
  2. Het is Opdrachtgever en de Deelnemers niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige rechten of verplichtingen daaruit over te dragen, tenzij Papier is passé daar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  Toepasselijk recht
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Papier is passé is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die niet door vrijwillige mediation onder de MfN-voorwaarden kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht worden voorgelegd.
  Wijziging
  1. Papier is passé is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Papier is passé zal de Opdrachtgever tijdig hierover informeren en zal daarbij de gewijzigde voorwaarden via haar website beschikbaar stellen. Als geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen voor de Opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.
Papier is Passé, 9 september 2022

Privacybeleid van Papier is passé

Privacy en security

Sinds 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De komst van de AVG heeft de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend veranderd. De verordening bevat uitgebreide verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de personen waarvan gegevens worden verwerkt. Bij overtreding van de AVG kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd.

AVG: impact op ons allemaal

De AVG heeft impact op elke organisatie. Ook op ons. Bij Papier is passé willen we voldoen aan de wet en uiteraard boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorkomen. Ook willen wij elke vorm van schadeclaims tegengaan en elke vorm van reputatieschade vermijden.

Papier is passé wil volledige controle hebben (en houden) op het gebied van privacy en security. Bij Papier is passé hechten wij dan ook veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij spannen ons elke dag opnieuw in om de regels voor bescherming en veiligheid van persoonsgegevens goed toe te passen. Voor onze opdrachtgevers. Voor onszelf.

Passende maatregelen

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Met externe partners hebben wij afspraken gemaakt om die veiligheid borgen. Ook hebben wij om alle risico’s te beperken onderhoudscontracten gesloten met onze leveranciers.

Desondanks kan Papier is passé niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van derden én de uitvoering van dit beleid. Die verantwoordelijkheid kunnen wij bij voorbeeld ook niet nemen voor andere sites en bronnen waarnaar wij op onze website, in onze e-learningomgeving en op ons TextPro-platform of op andere plekken verwijzen.

Door gebruik te maken van onze website, de e-learningomgeving of het TextPro-platform, maar ook door onze trainingen te volgen, of door gebruik te maken van een van onze diensten, geef je aan ons privacybeleid te accepteren, inclusief het cookiebeleid.

Functionaris gegevensbescherming

Papier is passé heeft eigenaar Natascha Teeuw aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij ziet erop toe dat onze afspraken rondom privacy en beveiliging nageleefd worden.

Verwerken en bewaren

Papier is passé verwerkt alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld als dat nodig is om onze overeengekomen diensten goed uit te kunnen voeren. Een voorbeeld hiervan is dat wij deelnemers (en de bijbehorende opdrachtgevers) van onze e-learningomgeving inzicht geven in hun voortgang van de e-learningworkshop(s) die zij bij Papier is passé volgen. Opdrachtgevers dienen hierover trouwens ook zelf afspraken te maken met medewerkers die bij ons trainingen volgen.

Wij verwerken ook gegevens om telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen met deelnemers die van onze diensten gebruikmaken.

Wij bewaren gegevens niet langer dan dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in onze opdrachtgevers, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Onze website, onze e-learningomgeving en ons TextPro-platform maken gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe jij en andere gebruikers de website, de e-learningomgeving en het TextPro-platform gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website(s) kan worden overgebracht naar een eigen beveiligde server van Papier is passé of die van een derde partij.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment door ons is bewaard.

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je ons dit melden via info@papierispasse.nl. Wij proberen aan deze verzoeken zo mogelijk binnen 2 weken te voldoen.

Veranderingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het normale gebruik van en de mogelijkheden op onze website(s), onze e-learningomgeving, ons TextPro.nl-platform én op de trainingen/workshops. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van een en ander kunnen leiden tot het wijzigen van deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig via onze website de actuele privacy- en cookieverklaringen en/of het actuele beleid terzake te raadplegen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 16 september 2022 en vervangt vanaf deze datum voorgaande versies.

Meer informatie of offerte ontvangen?

Neem contact op met Natascha Teeuw
of vul het formulier in.

Contactformulier